VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS KULTŪROS, PRAMOGŲ IR SPORTO RŪMAI

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministro

2009 m. balandžio 30 d.

įsakymu Nr. 1V-183

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS KULTŪROS,
PRAMOGŲ IR SPORTO RŪMŲ 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2009 m. balandžio 20 d.

           Viešoji įstaiga Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai (toliau – Įstaiga)  yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris tenkina viešuosius interesus, teikdamas kultūros, sporto, švietimo, pramogų ir kitas savo įstatuose nurodytas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.

           Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais tesės aktais, Įstaigos įstatais.

          Įstaigos steigėja ir dalininkė – Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) ir Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM.

ĮSTAIGOS VEIKLA

 Įstaigos veiklos tikslai: vystyti, organizuoti, vykdyti kultūros, sporto plėtojimo, švietimo, visuomenės komunikavimo sričių projektus; atlikti visuomenės užimtumo, meninės saviraiškos, fizinio tobulėjimo, nusikalstamos veiklos prevencijos, žalingų įpročių atsisakiusių piliečių integravimo į visuomenę, kūrybinių ir fizinių gebėjimų vystymo ir jų realizavimo galimybių suteikimo funkcijas; vystyti bendradarbiavimą su Lietuvos, užsienio valstybių asmenimis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuojančiomis kultūros, sporto plėtojimo, švietimo projektus; organizuoti, aptarnauti ir vykdyti konferencijas, seminarus, mokymus ir kultūrinius renginius nusikalstamumo prevencijos ir viešojo saugumo užtikrinimo tikslais.

1. Kultūrinė veikla

Viena iš pagrindinių Įstaigos veiklos krypčių yra renginių organizavimas, aptarnavimas ir vykdymas.   Tai įvairūs susitikimai, susirinkimai, konferencijos, festivaliai, šventės, koncertai, šokių popietės, minėjimai ir kiti renginiai.

Įstaigoje 2008 metais suorganizuota 170 renginių. Iš jų paminėtini: Vilniaus miesto aplinkosaugos forumas – 2008 m., konferencija „Bendruomenių galimybės. Kaip jas realizuoti?“, projekto „Kultūros spalvų paletė“ koncertas, „Metų ratas“, tarptautinė pagyvenusių žmonių šventė ir kiti.

Kasmet Įstaigoje rengiami šokių kolektyvų pasirodymai „Šokių fiesta“, respublikiniai pramoginių šokių kompozicijų festivaliai „Šokio sūkury“, šokių festivalis-koncertas „Flamenko fiesta“, vaikų kolektyvų pasirodymas „Žiemos koncertas“ sezono uždarymo koncertas „Pavasario žiedai“, kolektyvų šventiniai kalėdiniai koncertai ir t. t. Šie koncertai tampa savotiška reklama, siekiant pritraukti naujus narius bei spręsti vaikų, paauglių ir vyresnio amžiaus vilniečių užimtumo bei meninio ugdymo problemas.

      Kita svarbi Įstaigos veiklos kryptis – meno būrelių, studijų, kursų organizavimas. 2008 m. veikė 24 įvairūs būreliai, grupės, studijos, dirbo 3 meno kolektyvai. Tai:

 • vyrų choras „Sakalas“;
 • berniukų ir jaunuolių choras „Sakalėlis“;
 • moterų vokalinis ansamblis „Eglė“;
 • gitaros mokykla „Glorija“;
 • teatro studija „Aš esu“;
 • sportinių šokių klubas „Tornado“;
 • pramoginių ir šiuolaikinių šokių kolektyvas „Risoluto“;
 • tango pamokos;
 • Tomo Petreikio šokių studija (linijiniai ir pramoginiai šokiai);
 • baleto pamokos;
 • linksmųjų ir išradingųjų klubo užsiėmimai;
 • flamenko šokiai;
 • vaikų scenos meno ir mados centras;
 • vaikų muzikavimo grupė;
 • fortepijono klasė;
 • šokių kursai (sportinių, pramoginių šokių, solo latino grupės);
 • Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos užsiėmimai;
 • „Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondo užsiėmimai;
 • dailės ir dizaino studija;
 • salsos šokiai;
 • go go sportiniai šokiai;
 • „Pole Dance“ grupė;
 • pop studija „HEY“;
 • vaikų dainavimo studija „Mikrofonas“;
 • grupė „Blues Makers“;
 • „Arabic dance“ šokiai.

Kolektyvai  ir  studijos   koncertavo  mokyklose,  vaikų  namuose,  internatuose,  dalyvavo apžiūrose, festivaliuose, koncertinėse išvykose į užsienio šalis; rengė įvairias šventes, konkursus, baigiamuosius sezono koncertus.

Trys  meno  kolektyvai:  vyrų  choras „Sakalas“, berniukų ir  jaunuolių  choras  „Sakalėlis“ (jaunučių, jaunių ir jaunuolių grupės) ir moterų vokalinis ansamblis „Eglė“ iš dalies išlaikomi Įstaigos lėšomis.

Įstaigoje koncertavo žymūs respublikos atlikėjai, buvo rodomi profesionalių teatrų spektakliai.

2. Veikla, susijusi su sportu

Pagrindinės veiklos kryptys:

1. įvairių sporto šakų pratybų organizavimas VRM sistemos darbuotojams ir kitoms organizacijoms;

2. tarptautinių, respublikinių, Vilniaus miesto, VRM sistemos darbuotojų varžybų organizavimas;

3. sporto būrelių veikla.

Įstaigoje yra keturios sporto salės ir teniso aikštynas.

Krepšinio sporto salėje rengiamos krepšinio treniruotės VRM sistemos, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, „Snoro“ banko ir kitų Vilniaus miesto organizacijų darbuotojams, Lietuvos Respublikos meninės gimnastikos rinktinės ir Vilniaus miesto gimnastikos sporto mokyklos moksleivių treniruotės, lauko teniso būrelių treniruotės Vilniaus miesto ir VRM sistemos darbuotojų vaikams, kurias lankė apie 100 moksleivių. Šioje sporto salėje organizuojami ir krepšinio turnyrai. Salė užimta vidutiniškai 10 valandų per dieną.

Imtynių sporto salėje rengiamos Policijos departamento prie VRM, Viešojo saugumo tarnybos prie VRM pareigūnų treniruotės, Lietuvos Respublikos karatė  federacijos sportininkų ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų užsiėmimai. Vyksta sambo, aikido, džiudžitsu vaikų būrelių užsiėmimai, kuriuos lanko apie 80 vaikų. Salė užimta vidutiniškai 8 valandas per dieną.

Gimnastikos salėje treniruojasi Vilniaus miesto ir sporto klubo „Gracija“ gimnastės. Klubą lanko apie 100 Vilniaus miesto mergaičių nuo 6 iki 12 metų. Salė užimta vidutiniškai 4 valandas per dieną.

Aerobikos salėje vykdoma aerobikos, jėgos lavinimo, savijautos gerinimo būrelių veikla, vyksta šokių ir fizinių pratimų užsiėmimai vyresnio amžiaus žmonėms, sportinių šokių užsiėmimai vaikams ir jaunimui. Salė užimta vidutiniškai 5 valandas per dieną.

Yra įrengtos 4 lauko teniso aikštelės, kuriose užsiėmimai vyksta gegužės–rugsėjo mėnesiais. Organizuojami teniso užsiėmimai Vilniaus miesto gyventojams, vyksta teniso būrelių užsiėmimai, kuriuos lanko apie 150 dalyvių ir varžybos vaikams. Teniso aikštės buvo užimtos vidutiniškai 8 valandas per dieną

ĮSTAIGOS FINANSINĖ VEIKLA

2008 metais Įstaiga dirbo pelningai. Įstaiga, vykdydama visuomenei naudingą veiklą, iš ūkinės ir komercinės veiklos gavo 61 059 Lt grynojo pelno, kuris padidino įstaigos nuosavą kapitalą. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga uždirbo 952 029 Lt pajamų. Palyginti su praėjusių metų laikotarpiu, Įstaigos pajamos padidėjo  128 470 Lt. Ataskaitinių metų pajamoms gauti Įstaiga patyrė 884 606 Lt sąnaudų. Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, Įstaigos sąnaudos padidėjo 80 349 Lt. Šį sąnaudų padidėjimą lėmė 2008 metų Įstaigai teikiamų energijos ir kitų paslaugų pabrangimas, kaip matyti pagal veiklos rezultatų ataskaitos dalį „Patalpų išlaikymas“, padidėjusių sąnaudų suma buvo 87 689 Lt. Taip pat padidėjo darbuotojų išlaikymo sąnaudos – 91 499 Lt. Padidėjus įvairių renginių srautui, už intensyvų renginių aptarnavimą Įstaigos darbuotojams buvo skiriamos papildomos priemokos prie atlyginimo, kurios padidino darbo užmokesčio ir su juo susijusias mokesčių sąnaudas. Sąnaudų dalyje „Kitos veiklos“ sąnaudos sumažėjo 89 856 Lt, kadangi 2008 metais nebuvo pripažinta beviltiškų skolų sąnaudų.

Įstaiga per ataskaitinius finansinius metus iš Vilniaus darbo biržos gavo 53 090 Lt finansavimą subsidijuojamoms darbo vietoms užimti. Gautas finansavimas panaudotas skirtai programai įgyvendinti ir apskaitoje įrašyta kaip kompensuotos sąnaudos, kurios pateiktos Įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje.

2008 m. pradžioje Įstaiga turėjo ilgalaikio turto už 53 054 Lt (likutine vertė). Ataskaitinių metų pabaigoje – 40 042 Lt (likutinė vertė). Per ataskaitinį laikotarpį  ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 19 782 Lt, amortizacija – 190 Lt. Ataskaitiniais metais ilgalaikio turto Įstaiga įsigijo už 6 967 Lt. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ bei Įstaigos vadovo 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3V-32 patvirtinta inventorizavimo komisija, kuri pagal ataskaitinių metų pabaigos duomenis inventorizavo visą Įstaigos turėtą turtą ir turtą, gautą pagal panaudos sutartis neatlygintinai naudoti Įstaigos veiklai. Atlikus viso esamo turto metinę inventorizaciją trūkumų ar pertekliaus nerasta.

Trumpalaikio turto ataskaitinių metų pradžioje Įstaiga turėjo  315 119 Lt, ataskaitinių metų pabaigoje – 398 843 Lt, iš jų: atsargos metų pradžioje buvo 111 045 Lt, ataskaitinių metų pabaigoje – 103 728 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo atsargų už 36 388 Lt. Vykdydama ūkinę komercinę veiklą Įstaiga sunaudojo atsargų už 43 705 Lt. Padidėjo Įstaigos debitoriniai įsiskolinimai: ataskaitinių metų pradžioje debitoriniai įsiskolinimai buvo 33 896 Lt, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 86 518 Lt, pirkėjų skolos įstaigai padidėjo 52 622 Lt, tačiau mokėjimo terminai nepradelsti.

Pinigų likutis banke ir Įstaigos kasoje ataskaitinių metų pradžioje buvo 170 178 Lt, ataskaitinių metų pabaigoje – 206 872 Lt. Per 2008 metus pinigų likutis banke ir kasoje padidėjo 36694 Lt. Dalininko kapitalas ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje buvo 131 365 Lt: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1 000 Lt piniginis įnašas ir Turto valdymo ir ūkio departamento 130 365 Lt vertės turtinis įnašas.

Įstaigoje metų pradžioje dirbo 30 darbuotojų,  metų pabaigoje – 31 darbuotojas pagal darbo sutartis, iš jų – 6 administracijos darbuotojai.

_______________________________

      PATVIRTINTA

      Lietuvos Respublikos

      vidaus reikalų ministro

      2010 m.balandžio 26 d.­­­­­­­­­­­­­ įsakymu Nr. 1V-253

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS KULTŪROS,

PRAMOGŲ IR SPORTO RŪMŲ  2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

           Viešoji įstaiga Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai (toliau – Įstaiga)  yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris tenkina viešuosius interesus, teikdamas kultūros, sporto, švietimo, pramogų ir kitas savo įstatuose nurodytas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.

           Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Įstaigos įstatais.

          Įstaigos steigėja ir dalininkė – Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) ir Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM.

ĮSTAIGOS VEIKLA

 Įstaigos veiklos tikslai: vystyti, organizuoti, vykdyti kultūros, sporto plėtojimo, švietimo, visuomenės komunikavimo sričių projektus; atlikti visuomenės užimtumo, meninės saviraiškos, fizinio tobulėjimo, nusikalstamos veiklos prevencijos, žalingų įpročių atsisakiusių piliečių integravimo į visuomenę, kūrybinių ir fizinių gebėjimų vystymo ir jų realizavimo galimybių suteikimo funkcijas; vystyti bendradarbiavimą su Lietuvos, užsienio valstybių asmenimis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuojančiomis kultūros, sporto plėtojimo, švietimo projektus; organizuoti, aptarnauti konferencijas, seminarus, mokymus ir kultūrinius renginius nusikalstamumo prevencijos ir viešojo saugumo užtikrinimo tikslais.

1. Kultūrinė veikla

Viena iš pagrindinių Įstaigos veiklos krypčių yra renginių organizavimas, aptarnavimas ir vykdymas.   Tai įvairūs susitikimai, susirinkimai, konferencijos, festivaliai, spektakliai, šventės, koncertai, šokių popietės, minėjimai ir kiti renginiai.

Įstaigoje 2009 m. suorganizuoti 175 renginiai. Iš jų paminėtini: vyrų choro ,,Sakalas“ kūrybinės veiklos 40-mečio koncertas, šventė, skirta Motinos dienai, Drezdeno (Vokietija) ir choro ,,Sakalas“ jungtinis koncertas, ,,Harlem Gospel Choir“ koncertas, spektaklio ,,Duetai“ premjera, XVI lenkų kultūros festivalis, Tarptautinė pagyvenusių žmonių dienos šventė ir kiti.

Kasmet Įstaigoje rengiami meno kolektyvų pasirodymai: festivalis „Šokių fiesta“, respublikinis pramoginių šokių kompozicijų festivalis „Šokio sūkury“, šokių festivalis-koncertas „Flamenko fiesta“, vaikų kolektyvų pasirodymas „Žiemos koncertas“, sezono uždarymo koncertas „Pavasario žiedai“, kolektyvų šventiniai kalėdiniai koncertai ir t. t. Šie koncertai yra tarsi reklama, siekiant pritraukti naujus narius bei spręsti vaikų, paauglių ir vyresnio amžiaus vilniečių užimtumo bei meninio ugdymo problemas.

Įstaiga aktyviai įsijungė į VRM sistemos padalinių vykdomą nusikaltimų prevencijos programą. Bendradarbiaudama su Vilniaus apskrities Vyriausiuoju policijos komisariatu, Įstaiga  dalyvavo konkursų ,,Mes policijos bičiuliai“, „Mes prieš smurtą, mes už taiką“, projektų  ,,Jaunieji policijos rėmėjai“, ,,Būkime kartu“ įgyvendinimo programose. Buvo plėtojamas ryšys su žalingų įpročių atsisakiusių piliečių organizacijomis, padedant šių organizacijų nariams integruotis į visuomenę. Organizuoti policijos darbuotojų susitikimai su visuomene nusikaltimų,  eismo pažeidimų prevencijos klausimais.

      Kita svarbi Įstaigos veiklos kryptis – meno būrelių, studijų, kursų  veiklos organizavimas. 2009 m. veikė 24 įvairūs būreliai, grupės, studijos, kuriuos  lankė apie 520 dalyvių, kūrybinę  veiklą vykdė 3 meno  saviveiklos kolektyvai, kurie sujungė apie 150 saviveiklininkų.

 Tai:

 • vyrų choras „Sakalas“;
 • berniukų ir jaunuolių choras „Sakalėlis“;
 • moterų vokalinis ansamblis „Eglė“;

·        gitaros mokykla „Glorija“;

·        sportinių šokių klubas „Tornado“;

·        pramoginių ir šiuolaikinių šokių kolektyvas „Risoluto“;

·        tango pamokos;

·        baleto pamokos;

·        linksmųjų ir išradingųjų klubo užsiėmimai;

·        flamenko šokiai;

·        vaikų muzikavimo grupė;

·        fortepijono klasė;

·        šokių kursai (sportinių, pramoginių šokių, solo latino grupės);

·        Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos užsiėmimai;

·        „Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondo užsiėmimai;

·        dailės ir dizaino studija;

·        salsos šokiai;

·        go go sportiniai šokiai;

·        pop studija „HEY“;

·        vaikų dainavimo studija „Mikrofonas“;

·        grupė „Blues Makers“;

·        „Arabic dance“ šokiai;

·        grupė ,,Blues Makers“;

·        pilvo šokiai;

·        bachata šokiai;

·        lindyhopo šokiai;

·        vokalinis ansamblis ,,Drugelis“;

·        modernūs šokiai.

Kolektyvai  ir  studijos   koncertavo  mokyklose,  vaikų  namuose,  internatuose,  dalyvavo

apžiūrose, festivaliuose, koncertinėse išvykose į užsienio šalis; rengė įvairias šventes, konkursus, baigiamuosius sezono koncertus, dalyvavo nusikaltimų prevencijos renginių programose.

Trys  meno  kolektyvai:  vyrų  choras „Sakalas“, berniukų ir  jaunuolių  choras  „Sakalėlis“

(jaunučių, jaunių ir jaunuolių grupės) ir moterų vokalinis ansamblis „Eglė“ iš dalies išlaikomi Įstaigos lėšomis.

Įstaigoje koncertavo žymūs Lietuvos Respublikos atlikėjai, buvo rodomi profesionalių teatrų spektakliai.

2. Veikla, susijusi su sportu

Pagrindinės veiklos kryptys:

1. įvairių sporto šakų pratybų organizavimas VRM sistemos darbuotojams ir kitoms organizacijoms;

2. tarptautinių, respublikinių, Vilniaus miesto, VRM sistemos darbuotojų varžybų organizavimas;

3. sporto būrelių veiklos organizavimas.

Įstaigoje yra keturios sporto salės ir teniso aikštynas.

Krepšinio sporto salėje rengiamos krepšinio treniruotės, Lietuvos Respublikos meninės gimnastikos rinktinės ir Vilniaus miesto gimnastikos sporto mokyklos moksleivių treniruotės, lauko teniso būrelių treniruotės Vilniaus miesto ir VRM sistemos darbuotojų vaikams, kurias lankė apie 100 moksleivių. Šioje sporto salėje organizuojami krepšinio turnyrai, teniso varžybos, Lietuvos Respublikos meninės gimnastikos čempionatai, Vilniaus miesto meninės gimnastikos varžybos, Vilniaus miesto karate čempionatai,  vyko „Joola“ Europos nacijų lygos stalo teniso varžybos.

Imtynių sporto salėje rengiami sambo, aikido, džiudžitsu vaikų būrelių užsiėmimai, kuriuos lanko apie 80 vaikų. Taip pat vyksta  Policijos departamento prie VRM, Viešojo saugumo tarnybos prie VRM pareigūnų fizinio ir kovinio parengimo treniruotės.

Gimnastikos salėje treniruojasi Vilniaus miesto  sporto klubo „Gracija“ ir klubo „Jaunoji gracija“ gimnastės. Klubą lanko apie 100 Vilniaus miesto mergaičių nuo 6 iki 12 metų.

Aerobikos salėje vyksta aerobikos, jėgos lavinimo, savijautos gerinimo būrelių veikla, vyksta šokių ir fizinių pratimų užsiėmimai vyresnio amžiaus žmonėms, sportinių šokių užsiėmimai vaikams ir jaunimui.

Yra įrengtos 4 lauko teniso aikštelės, kuriose užsiėmimai vyksta gegužės–rugsėjo mėnesiais. Organizuojami teniso užsiėmimai Vilniaus miesto gyventojams, vyksta teniso būrelių užsiėmimai ir varžybos vaikams.  Teniso būrelį  lanko apie 150 įvairaus amžiaus moksleivių. Bendradarbiaujant su Vilniaus m. Vyriausiuoju policijos komisariatu, organizuota prevencinė  vasaros stovykla rizikos grupės vaikams „Būkime kartu“, kurios metu  buvo pravedami lauko teniso užsiėmimai ir varžybos.

2009 m. buvo suorganizuotos  69  įvairių sporto šakų varžybos. Iš jų: 3 – tarptautiniai turnyrai, 9 – Lietuvos Respublikos čempionatai, 9 – Vilniaus miesto pirmenybės, 25 – krepšinio varžybos, 23 – lauko teniso varžybos.

 

ĮSTAIGOS FINANSINĖ VEIKLA

           Įstaigoje ataskaitinių metų pradžioje dirbo 31 darbuotojas pagal darbo sutartis,  ataskaitinių metų pabaigoje – 28 darbuotojas, iš jų – 6 administracijos darbuotojai.

          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ bei Įstaigos vadovo 2009 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3V-34 patvirtinta inventorizavimo komisija, kuri pagal ataskaitinių metų pabaigos duomenis inventorizavo visą Įstaigos turėtą turtą ir turtą, gautą pagal panaudos sutartis neatlygintinai naudoti Įstaigos veiklai. Atlikus viso esamo turto metinę inventorizaciją, trūkumų ar pertekliaus nerasta.

           Per 2009 ataskaitinius finansinius metus kompensuotos sąnaudos sudarė – 25667 Lt, iš kurių: – 7601 Lt gauta iš Vilniaus darbo biržos subsidijuojamų darbo vietų užimtumo programos vykdymui; – 2267 Lt gauta parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą iš Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos  iki 2 procentų sugrąžintų gyventojų pajamų mokesčio sumos ir – 15799 Lt paramos likutis ataskaitinių metų pradžioje.

           2009 m. Įstaiga, vykdydama visuomenei naudingą veiklą, iš ūkinės ir komercinės veiklos uždirbo 827 065 Lt pajamų. 2009 m. Įstaigos pajamos, palyginti su 2008 m.,  sumažėjo 124964 Lt,  todėl 2009 m.  įstaiga patyrė 52 283 Lt nuostolį. Ataskaitinių metų pajamų sumažėjimui turėjo įtakos šalį ištikęs ekonominis sunkmetis, kurio metu Įstaigos teikiamų paslaugų paklausa labai sumažėjo. Įstaiga, siekdama per ataskaitinį metų laikotarpį uždirbti lėšas ir gauti ekonominės naudos, patyrė  905 015 Lt sąnaudų. Palyginti su 2008 m., Įstaigos veiklos sąnaudos sumažėjo 32 678 Lt, nors komunaliniai patarnavimai, kurie sudaro nemažą veiklos sąnaudų dalį, labai pabrango. Ataskaitinių metų sąnaudų sumažėjimą lėmė taupiai ir efektyviai naudojamos lėšos, tinkamai eksploatuojamas materialusis turtas, mažiau pirkta įvairių paslaugų.

              Ataskaitinių metų  pradžioje Įstaiga turėjo ilgalaikio  materialiojo ir nematerialiojo turto už 40 042 Lt. Per ataskaitinį metų laikotarpį ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigyta  už 4 001 Lt; iš jų: sukurta elektroninė rūmų svetainė už 641 Lt ir įsigyti du  kompiuteriai už 3 360 Lt. Ataskaitinių metų pabaigoje Įstaiga turėjo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto  už 24 796 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį  ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 19 044 Lt, amortizacija – 203 Lt.   

             Ataskaitinių metų pradžioje Įstaiga turėjo už 103 728 Lt atsargų, ataskaitinių metų pabaigoje už 120 777 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo atsargų už 45 517 Lt. Vykdydama ūkinę komercinę veiklą, Įstaiga sunaudojo atsargų už 28 468 Lt. Dalininko kapitalas ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje nesikeitė – 131 365 Lt, iš jų VRM 1 000 Lt vertės piniginis įnašas ir Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM 130 365 Lt vertės turtinis įnašas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *